เงื่อนไขสำหรับการแนะนำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดี | มูลนิธิวารสารวิทยาศาสตร์และงานวิจัยอาหรับ (2023)

เงื่อนไขในการแนะนำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดี

การแนะนำ

หลังจากชื่อเรื่องและบทสรุป บทนำของคุณคือสิ่งต่อไปที่ผู้ชมจะอ่าน ดังนั้น จึงจำเป็นที่คุณจะต้องเริ่มต้นอย่างเข้มแข็ง บทนำเป็นโอกาสของคุณในการแสดงให้ผู้อ่านและผู้วิจารณ์เห็นว่าเหตุใดหัวข้อวิจัยของคุณจึงน่าอ่าน และเหตุใดบทความของคุณจึงสมควรได้รับความสนใจจากพวกเขา

บทนำเป็นหนึ่งในส่วนหลักของบทความวิจัย ในส่วนนี้ ผู้ตัดสิน บรรณาธิการ และผู้อ่านสามารถเรียนรู้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับอะไร อะไรกระตุ้นให้ผู้เขียนทำการศึกษา และเหตุใดหัวข้อวิจัยจึงมีความสำคัญ บทนำยังให้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและปรับบริบทของการศึกษา แนะนำผู้อ่านตลอดส่วนที่เหลือของต้นฉบับ และช่วยผู้เขียนอธิบายความลึกและความท้าทายของการศึกษา

บทนำมีจุดประสงค์หลายประการ ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาของคุณ แนะนำหัวข้อและวัตถุประสงค์ของคุณ และให้ภาพรวมของเอกสาร บทนำที่ดีจะเป็นรากฐานที่มั่นคงและกระตุ้นให้ผู้อ่านดำเนินการต่อในส่วนหลักของเอกสารของคุณ ซึ่งได้แก่ วิธีการ ผลลัพธ์ และการอภิปราย

เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดการแนะนำตัวดีในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

บทนำสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยเงื่อนไขหลายประการที่จะกลายเป็นบทนำที่ดีและสำคัญที่ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความเป็นเลิศ ในบรรดาเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดสำหรับบทนำที่ดีสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีดังต่อไปนี้:

ประการแรกข้อกำหนดพื้นฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับการแนะนำที่ดีคือ ผู้วิจัยเลือกใช้คำและวลีที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านเอกสารการวิจัยได้ครบถ้วน

ความเบาบางของคำในบทนำและความหมายทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแสดงถึงระดับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้วิจัย และแสดงถึงคุณภาพของการกำหนดสูตรของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และบทนำคือความประทับใจแรกของผู้อ่านเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใน ทั่วไป. (เงื่อนไขการแนะนำที่ดี)

ประการที่สองเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการแนะนำที่ดี คือ ผู้วิจัยต้องอาศัยคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และวรรณกรรมและคำที่ชัดเจนซึ่งมีความหมายเดียวและไม่อ้างถึงมากกว่าหนึ่งความหมายเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสน กล่าวคือ ผู้วิจัยต้อง แลกเปลี่ยนคำที่ชัดเจนซึ่งแสดงความหมายและใช้คำที่มีความหมายเฉพาะที่แสดงออก ในขณะเดียวกันคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ บรรณาธิการ และวิชาการของผู้วิจัยและความสามารถในการสร้างสรรค์ของเขา

ที่สามเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับการแนะนำที่ดีคือผู้วิจัยกำหนดประเภทของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ตนใช้ และการเลือกวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องซึ่งเหมาะสมกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้นแสดงถึงคุณภาพและความสำคัญของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการกำหนด ประเภทของวิธีการเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญที่ควรกล่าวถึงในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทุกครั้งเนื่องจากผู้วิจัยต้อง Scientific เพื่อกล่าวถึงประเภทของสาขาวิทยาศาสตร์เฉพาะที่อยู่ภายใต้ประเภทของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแนะนำการวิจัยเพื่อให้ผู้อ่านรู้จัก ประเภทของสาขานี้โดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มอ่านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในบทนำ

ประการที่สี่ข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับการแนะนำที่ดีคือการแนะนำประกอบด้วยเหตุผลและสิ่งจูงใจที่กระตุ้นให้ผู้วิจัยทำการวิจัย เหตุผลและแรงจูงใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่สื่อถึงความสำคัญของงานวิจัยที่มีต่อผู้วิจัยและความหมายของงานวิจัยต่อผู้อ่าน และช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านศึกษางานวิจัยนั้นอย่างถ่องแท้ และในบรรดาเหตุผลที่เลือกงานวิจัยนั้นเป็นแรงบันดาลใจประการแรกสำหรับ ทั้งผู้วิจัยและผู้อ่าน

ประการที่ห้าเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับการแนะนำที่ดีคือต้องมีแนวคิดหลักและแหล่งข้อมูลหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาวิจัยของเขา ผู้วิจัยต้องระบุความคิดที่อยู่ในขอบเขตของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ และคุณค่าต่อวิทยาศาสตร์และมนุษยชาติโดยรวม

ประการที่หกข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับการแนะนำที่ดีคือผู้วิจัยแสดงรายการแต่ละบทและส่วนหนึ่งของงานวิจัยของเขาในลำดับเดียวกันกับแนวคิดและส่วนต่างๆ ที่พบในเนื้อหาของการศึกษาวิจัย และจัดเรียงแนวคิดในข้อความและบทนำ สื่อถึงคุณภาพและความสำคัญของงานวิจัยได้ถูกต้อง และยังทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงระดับของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ผู้วิจัยกำลังค้นหาอยู่ (เงื่อนไขการแนะนำที่ดี)

ประการที่เจ็ดข้อกำหนดพื้นฐานที่สุดประการหนึ่งสำหรับการแนะนำที่ดีคือให้ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการเขียนคำนำสำหรับงานวิจัยที่เขากำลังเขียน เริ่มต้นด้วยการแนะนำเกี่ยวกับชื่องานวิจัย หัวข้อ เหตุผลในการเลือกชื่อเรื่องและผลกระทบ จากนั้นจึงระบุสาขาทางวิทยาศาสตร์ของการวิจัยและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นจึงระบุเหตุผลหลักที่นำไปสู่สิ่งนั้น และเลือกชื่อหัวข้อแล้วเริ่มจากแนวคิดที่กล่าวถึงในเนื้อความของงานวิจัยในลำดับเดียวกัน.(เงื่อนไขการแนะนำที่ดี)

ลักษณะและคุณสมบัติหลายประการที่นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครอบครอง

การปฏิบัติตามเงื่อนไขของการแนะนำที่ดีของผู้วิจัยบ่งชี้ถึงลักษณะและข้อได้เปรียบหลายประการที่นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีอยู่ ซึ่งที่สำคัญที่สุดคือ:

 1. บทนำสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์แสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงระดับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่นักวิทยาศาสตร์ชื่นชอบ
 2. การแนะนำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอ ชัดเจน และถูกต้องทำให้ผู้อ่านมีแรงจูงใจที่ดีในการรู้จักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดและทราบรายละเอียดทั้งหมด
 3. การแนะนำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นการแสดงออกถึงความสามารถของผู้วิจัยและระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม หรือศิลปะในระดับมาก
 4. บทนำสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้วิจัยในการสื่อสารความคิดของเขากับผู้อ่าน (เงื่อนไขการแนะนำที่ดี)
 5. บทนำสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายถึงความสำคัญของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แม้ว่าการวิจัยจะกว้างขวางมากและบทนำไม่ได้คุณภาพที่ยอมรับได้เหมือนกัน สิ่งนี้จะลดความสำคัญของการวิจัยลงอย่างมากและทำให้ผู้อ่านที่ซื่อสัตย์อ่านงานวิจัยทั้งหมดต่อไป

เคล็ดลับสำหรับการเขียนแนะนำตัวที่มีประสิทธิภาพ

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับในการเขียนบทแนะนำที่มีประสิทธิภาพ เคล็ดลับเหล่านี้ใช้กับเอกสารและจดหมายฉบับสมบูรณ์ที่รายงานผลการวิจัยต้นฉบับเป็นหลักแม้ว่าเคล็ดลับบางอย่างจะเหมาะสมกว่าสำหรับเอกสารการวิจัยในบางสาขา แต่ประเด็นเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในวงกว้างได้.

 • เริ่มกว้างแล้วแคบลง

ในย่อหน้าแรก ให้อธิบายขอบเขตกว้างๆ ของการวิจัยโดยสังเขป แล้วจำกัดให้แคบลงตามจุดสนใจของคุณเอง สิ่งนี้จะช่วยวางตำแหน่งหัวข้อการวิจัยของคุณในสาขาที่กว้างขึ้น ทำให้งานเข้าถึงได้สำหรับผู้ชมที่กว้างขึ้น ไม่ใช่แค่มืออาชีพในสาขาของคุณเท่านั้น

 • คำแถลงเป้าหมายและความสำคัญ

เอกสารที่ถูกปฏิเสธเนื่องจาก "ไม่แสดงความสำคัญของหัวข้อ" หรือ "ขาดแรงจูงใจที่ชัดเจน" มักจะไม่สนใจประเด็นนี้ พูดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุและเหตุใดผู้อ่านจึงควรสนใจที่จะรู้ว่าคุณบรรลุหรือไม่ โครงสร้างพื้นฐานสามารถทำได้ง่ายๆ เช่น “เรามีเป้าหมายที่จะทำ X ซึ่งสำคัญเพราะมันจะนำไปสู่ ​​Y” (เงื่อนไขการแนะนำที่ดี)

 • อ้างอย่างถูกต้อง แต่ไม่มากเกินไป

เมื่อคุณจำกัดความสนใจไปที่หัวข้อเฉพาะของการศึกษาของคุณแล้ว คุณควรครอบคลุมวรรณกรรมล่าสุดและเกี่ยวข้องกับการศึกษาของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน การทบทวนวรรณกรรมของคุณควรเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่นานเกินไป – จำไว้ว่าคุณไม่ได้กำลังเขียนบทความวิจารณ์.

หากคุณพบว่าบทนำของคุณยาวเกินไปหรือเต็มไปด้วยการอ้างอิง ทางออกหนึ่งที่เป็นไปได้คือการอ้างอิงบทความวิจารณ์ แทนที่จะอ้างอิงบทความทั้งหมดที่ได้รับการสรุปไว้แล้วในบทวิจารณ์

 • หลีกเลี่ยงการให้คำพูดมากเกินไปสำหรับประเด็นเดียว
 • พิจารณาให้ภาพรวมของกระดาษ

ภาพรวมขององค์กรเป็นเรื่องปกติในบางฟิลด์มากกว่าฟิลด์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยี แต่น้อยกว่าในทางการแพทย์ ในย่อหน้าสุดท้ายของบทนำ ให้พิจารณาให้ภาพรวมของรายงานของคุณทีละส่วน หากสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับสาขาของคุณ

ตัวอย่างเช่น “ในส่วนที่สอง เราอธิบายวิธีการวิเคราะห์และชุดข้อมูลที่เราใช้ ในส่วนที่สาม เรานำเสนอผลลัพธ์ ในส่วนที่สี่ เราจะหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์และเปรียบเทียบสิ่งที่เราค้นพบกับสิ่งตีพิมพ์

ในส่วน V เราหารือเกี่ยวกับสิ่งที่เราค้นพบ ระบุข้อสรุปของเราและแนะนำหัวข้อที่เป็นไปได้สำหรับการวิจัยในอนาคต.(เงื่อนไขการแนะนำที่ดี)

شروط المقدمة الجيدة في البحث العلمي | مؤسسة المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث (1)(เงื่อนไขการแนะนำที่ดี)

 • ให้มันสั้น

พยายามหลีกเลี่ยงการแนะนำตัวที่ยาวเกินไป เป้าหมายที่ดีคือ 500 ถึง 1,000 คำ แม้ว่าการตรวจสอบแนวปฏิบัติของวารสารและฉบับก่อนหน้าจะให้แนวทางที่ชัดเจนที่สุด

 • อย่าฝังผู้อ่านของคุณในรายละเอียด

ในบทนำ หากบทความของคุณอยู่ในสาขาที่โดยทั่วไปสรุปผลการวิจัยหลักก่อนที่จะเริ่มด้วยวิธีการต่างๆ คุณควรหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงผลการวิจัยโดยละเอียดมากเกินไป เนื่องจากผลการวิจัยเหล่านี้จำเป็นต้องพัฒนาในส่วนอื่นๆ ของรายงานของคุณ เข้าใจอย่างถูกต้อง

แทนที่จะพูดว่า “เราพบว่าอัลกอริทึมของเราต้องใช้หน่วยความจำ 55% และเวลาคำนวณ 45% ของอัลกอริทึมแบบเดิม” มักจะเป็นการดีกว่าที่จะให้ภาพรวมของผลลัพธ์ในบทนำ: “ในที่นี้ เรามาเปรียบเทียบอัลกอริทึมที่เราเสนอ ด้วยอัลกอริทึมแบบเดิมในแง่ของการใช้หน่วยความจำและความเร็วในการคำนวณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัลกอริทึมที่นำเสนอนั้นมีขนาดเล็กกว่าและเร็วกว่า

คู่มือรูปแบบเก่าบางฉบับแนะนำให้ระงับผลลัพธ์หลักของคุณเพื่อสร้างความสงสัย แต่ตอนนี้วารสารในหลายสาขา เช่น การแพทย์เป็นข้อยกเว้นที่โดดเด่น ขอแนะนำให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์หลักของคุณล่วงหน้า (เงื่อนไขการแนะนำที่ดี)

 • ตรวจสอบข้อกำหนดของสมุดรายวัน

วารสารหลายฉบับมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการแนะนำในหลักเกณฑ์สำหรับผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น อาจมีการจำกัดคำไว้ หรือหลักเกณฑ์อาจต้องการเนื้อหาเฉพาะ เช่น ข้อความแสดงสมมติฐานหรือบทสรุปของการค้นพบหลักของคุณ

 1. นักเรียนบางคนไม่สามารถเริ่มเขียนเนื้อหาของเรียงความได้จนกว่าพวกเขาจะรู้สึกว่ามีพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบ ระวังอันตรายของการให้เวลาล่วงหน้ามากเกินไป บางครั้งเวลานั้นอาจมีประโยชน์มากกว่าในการวางแผนและการเขียน
 2. คุณอาจเป็นคนประเภทที่เขียนคำนำก่อนเพื่อสำรวจความคิดของคุณในหัวข้อนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดจำไว้ว่าในขั้นตอนต่อไป คุณอาจต้องบีบอัดการแนะนำตัวของคุณ
 3. อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะเลิกเขียนคำนำสำหรับขั้นตอนต่อไปในกระบวนการเขียนเรียงความ บางคนเขียนแนะนำตัวหลังจากที่เขียนเรียงความที่เหลือเสร็จแล้วเท่านั้น คนอื่นเขียนคำนำก่อน แต่เขียนใหม่อย่างมีนัยสำคัญในแง่ของสิ่งที่พวกเขาพูดในเนื้อหาของเอกสาร
 4. บทนำสำหรับเอกสารส่วนใหญ่สามารถเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในหนึ่งย่อหน้าซึ่งใช้เวลาถึงครึ่งถึงสามในสี่ของหน้าแรก บทนำของคุณอาจยาวกว่านั้น และอาจใช้เวลามากกว่าหนึ่งย่อหน้า แต่ควรแน่ใจว่าคุณทราบสาเหตุ ขนาดของบทนำควรสัมพันธ์กับความยาวและความซับซ้อนของเอกสาร กระดาษ 20 หน้าอาจต้องใช้ บทนำสองหน้าแต่กระดาษห้าหน้าทำไม่ได้
 5. เข้าประเด็นโดยเร็วที่สุด โดยทั่วไป คุณต้องการพูดถึงหัวข้อของคุณในประโยคแรกของคุณ ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการเริ่มกว้างเกินไปหรือนอกหัวข้อ และหลีกเลี่ยงการพูดกว้างๆ
 6. หากเรียงความของคุณมีวิทยานิพนธ์ โดยปกติข้อความวิทยานิพนธ์ของคุณจะปรากฏในตอนท้ายของบทนำ แม้ว่านี่จะไม่ใช่กฎที่ยากและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณอาจติดตามวิทยานิพนธ์ของคุณด้วยแผนการทำงานสั้น ๆ สำหรับเรียงความของคุณที่สรุปโครงสร้างพื้นฐานของข้อโต้แย้งของคุณ ยิ่งเอกสารยาว แผนการทำงานก็ยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น

บทสรุป

ฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำแนะนำสุดท้าย: เมื่อคุณเริ่มร่างรายงาน สิ่งแรกที่คุณวางแผนไว้คือการแนะนำตัว บทนำทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับบทความของคุณ ด้วยการระบุความเป็นมา วัตถุประสงค์ และสมมติฐาน/คำถามการวิจัยของการศึกษาอย่างชัดเจน บทนำจะแนะนำคุณขณะที่คุณเขียนบทความส่วนที่เหลือ (เงื่อนไขการแนะนำที่ดี)

เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง—เป็นฉากสำหรับทุกสิ่งที่ตามมา—ผู้เขียนหลายคนเขียนวิธีการ ผลลัพธ์ และส่วนการอภิปรายอย่างครบถ้วนก่อนที่จะจบบทนำ ฉันหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยคุณเขียนคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและผู้วิจารณ์

เงื่อนไขการแนะนำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ pdf ขั้นตอนการเขียนบทแนะนำ pdf ลักษณะของการแนะนำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของการแนะนำในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการแนะนำในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการแนะนำที่ดี เงื่อนไขการแนะนำที่ดี เงื่อนไขการแนะนำที่ดี เงื่อนไขการแนะนำที่ดี เงื่อนไขการแนะนำที่ดี เงื่อนไขการแนะนำที่ดี

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 17/08/2023

Views: 5787

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.